Kategori arşivi: a

A harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Asma oluk nedir?

Asma oluklar 5 x 30 mm kesitindeki galvanizli yada sülyenle boyanmış lama demirinden hazırlanan kelepçeler üzerine oturtulurlar. Kelepçeler oluk boyunca 50 – 70 cm aralıklarla düzenlenerek, ahşap kaplamaya yada çıtalar üzerine vidayla bağlanırlar. Olurlar da kelepçelere rüzgar etkisiyle kalkmaması için tırmaklarla bağlanırlar. Tırnaklar, kelepçelerin yapıldığı yada daha ince lama demirinden hazırlanır ve kelepçelere vidayla veya perçinle bağlanırlar.
Oluk levhaları ek yerlerinde birbirlerine 3 cm kadar bindirilmesi ve her iki tarafından 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmelidirler.
Yağmur ve kar suyunun fazla olduğu durumlarda suyun çatı tarafına taşmaması için oluğun dış kenarının, içteki saçak seviyesinden en az 1 cm daha aşağı olması gerekir. Ayrıca çok kar yağan bölgelerde çatıdan hızla kayan kar kümesinin oluğa zarar vermemesi için de oluğun dış kenarı çatı örtüsü eğimi doğrultusunun altında kalacak seviyede düzenlenmelidir.

Asma ahşap çatı nedir?

Çatıyı taşıyan dış ve iç bölme duvarlarının eksenleri arasındaki açıklığın 4,00 m yi geçtiği durumlarda asma çatı uygulanır.
Asma çatının taşıyıcı elemanları, oturtma çatılarda olduğu gibi çatı makaslarıdır. Ancak burada, makası oluşturan elemanların taşıyıcıları, çubuk denilen bırakma kirişi, gergi kirişi, askı, yanlama ve payandalardır. Makas sistemi içerisinde, bırakma kirişi ve askılar genellikle çekmeye, yanlama ve payandalar ise basınca çalışırlar. Ancak uygulanan makas sistemi içerisinde çubuğun,, çekmeye mi yoksa basınca mı çalıştığı ve kesitlerinin ne olacağı, statik hesaplamalarla bulunur. Aşık ve mertekler ise yine oturtma çatılardaki esaslara göre yerleştirilirler.
Asma çatılarda, taşıyıcı çubukların birleştiği yerlerde düğüm noktalarında çubuk eksenlerinin, makasın duvarlar üzerine oturduğu yerlerde de yine duvar ekseniyle, çubuk eksenlerinin bir noktada kesişmeleri esastır. Çubuklar, aldıkları çekme yada basınç kuvvetlerini birbirlerine bu noktada aktarırlar. Çubuklar, eksenlerinin birleştiği düğüm noktalarında birbirlerine geçme yaparak ve ayrıca kanca, bulon, lama demiri veya 8 -10 mm kalınlığındaki sac levhalarla bağlanırlar.
Yanlamanın bırakma kirişiyle duvar üzerindeki bağlantısı, eğik giyıfTeli payanda geçmesiyle yapılır. Çatı eğiminin az- olması durumunda, çift dişil geçme yapmak daha uygun olur. Hatta yanlamayla bırakma kirişi arasına, sert ağaçtan hazırlanan bir takoz koymakla da, üç dişli geçme yapılmış olur ve böylece kayma ve yırtılma, en aza indirilmiş olur Burada payanda geçmesinin, bırakma kirişi ucuna kadar olan mesafesinin, hesaplanarak bulunması gerekmekte ise de, pratikte en az 25 cm olarak alınmaktadır.

Yanlamaların askı ve bırakma kirişiyle yaptığı bağlantı ise ayrı bir önem taşır. Burada da yanlama askıya, yine eğik giymeli payanda geçmesiyle bağlanır. Geçmenin askı ucuna (orta yada mahya aşığı altına) kadar olan kayma ve yırtılma mesafesi de pratikte, en az 25 cm olarak alınır.
Asma çatılarda kullanılan dikmeler, asma çatılarda bırakma kirişini yukarıya doğru çekerek, çekmeye çalıştıklarından adına, genellikle askı denir. Askılar bırakma kirişine zıvanalı geçmeyle bağlanırlar. Ancak askı, bırakma kirişine tam olarak oturtulmayıp, arada 2-3 cm lik bir boşluk bırakılır. Böylece makasın bel vermesi durumunda askının, bırakma kirişini zorlayıp esnetmesi önlenmiş olur. Ayrıca, bırakma kirişini askıya alan (U) şeklindeki lama demirini bağlayan alttaki bulonun, askının alt kısmını kopartmaması için, askı ucundan en az 20 cm yukarıdan bağlanması gerekir.
Askının tek parça olarak yapılması durumunda, bırakma kirişi ve yanlama, çift parça halinde de yapılabilir ve askıyı her iki yanından kavrayarak birbirlerine bulonla bağlanırlar. Askının, çift parça olarak yapılması durumunda ise çift askı, bırakma kirişiyle varsa yanlama ve payandaları iki yandan kavrar ve ayrıca, birbirlerine bulonla bağlanırlar.

Ahşap çatı nedir?

Ahşap çatılar, çatı elemanlarının birbirlerine geçme, çivi ve blonların bağlanmasıyla oluşurlar. Bu elemanları şöyle sıralayabiliriz:
1. Bırakma kirişleri,
2. Yastık kirişleri,
3. Dikmeler,
4. Aşıklar,
5. Göğüslemeler,
6. Payandalar,
7. Yanlamalar,
8. Kuşaklar
9. Rüzgar kirişleri
10. Mertekler,
11. Yardımcı parçalar,
12. Örtü altı kaplaması,
13. Çatı örtüsü.

Alçı blok duvar nedir?

Bu tür duvarlarda kullanılan alçı blok, alçının belirli oranda su ile karıştırılarak kalıplanması ve kurutulmasıyla imal edilir. Alçı bloklar boşluklu, gövdeli veya dolu gövdeli olarak üretilebilirler. Kalınlıkları genellikle ; 10cm., boyutları ; 50 x 66.6 cm. dir. Bunun sebebi; 3 adet 66.6cm.lik alçı blokla 1 m^ duvar örülmesidir. Alçı blokların yoğunluğu 900 -1200 kg/m^ tür. Alçı blok duvarlar bazı özelliklerinden dolayı tercih edilirler bu özellikler Şunlardır;
• Hafiftirler,
• İşçilikleri kolaydır.,
• Testere ile kesilebilirler.
• Kısmen ses ve ısı yalıtımı sağlarlar.
• Kalınlığının az olması kullanım alanı tasarrufunu sağlar.
• Yüzeylerinin düzgün olmasından dolayı sıva gerektirmezler, kolayca boyanır veya değişik malzemelerle kaplanabilir.
Bu özelliklerine rağmen alçı blokların neme ve suya karşı olan hassasiyeti nedeniyle su ile teması olabilecek yerlerde uygulanması sakıncalıdır. Uygulama zorunluluğu bulunan durumlarda yüzeyi geçirimsiz malzemelerle kaplanmalıdır. Alçı blokların örülmesinde yapıştırıcı olarak özel hazırlanmış alçı blok yapıştırıcısı kullanılır. Alçı blok örülürken zemin iyice temizlenmeli ve zemine en az I cm kalınlığında su geçirmeyen esnek bir bant monte edilmeli ( stropor plaka). Bu bant üzerine duvar örülmeli derz kalınlığı 2mm. den fazla olmamalıdır.

Açık keson nedir?

Temelin oturacağı zemin üzerine, çapı 150-300 cm olan daire şekiinde ahşap, demir yada betonarmeden hazırlanan bir çarık oturtulur. Bu çarığın üzerine ve dış çapına uygun olarak, silindir şeklinde klinker tuğlası, taş, beton blok yada betonarmeden bir duvar örülür, bu duvara manto denir. Manto içerisindeki zemin, el araçlarıyla yada makinelerle kazılarak dışarı çıkartılır, içerisi ve altı boşalan manto, kendi ağırlığıyla aşağıya doğru iner. Manto, çevre sürtünmesini azaltmak için yukarıya doğru 1/10 – 1/15 oranında daraltılarak örülür. Çevre sürtünmesi, genel de fazla geliyor ve manto, zemine doğru inmiyorsa; üzerine ilave yükler konarak inmesi sağlanır.Zaten keson kuyunun içerisi sonradan doldurulacağından, duvarın ağır olacak şeklide ve kalın yapılması uygun olur.

Keson mantosu klinker tuğlası, taş yada beton bloklarla yapıldığı taktirde; her 1.00 – 1.50 m yükseklikte, beton hatıl dökülerek takviye edilir. Kuyu zemine doğru indikçe, manto üzerine duvar örülmesine devam edilir, istenilen derinliğe inildiğinde de, kuyu içerisi betonla doldurulur.
Bu tür temeller, genellikle bina duvarlarının birleşme ve köşe yaptığı yerlerde oluşturulurlar.

Ahşap çakma kazık nedir?

Sağlıklı yapıya sahip, genel olarak iğne yapraklı ağaçlardan veya meşe ağacından, kabuğu soyularak hazırlanırlar. Ahşap çakma kazıklar, su ve neme karşı dayanıksızdırlar. Ancak, devamlı ve özellikle tuzlu sularda kalan ahşap kazık, uzun ömürlü olur. Taban suyunun en düşük seviyesi altında bırakılmayan kazıkların üst kısımları, zararlı ahşap kurdu ve nem etkisiyle kurur ve mantarlaşır. Bu nedenle ahşabın bünyesindeki su, çeşitli yöntemlerde çıkartılarak yerine, kreozot vb. koruyucu mayi enjekte edilir. Dış yüzeyi de katran vb. ile kaplanır. Kazıkların uçları, zemine kolay çakılması için sivriltilir. Zemin ne kadar sert ise, sivriltme miktarı da o nisbette az olur. Bu miktar genellikle kazık çapının 1,2-2 katı kadar alınır. Yumuşak bir tabakadan geçirilerek, sert ve sağlam zemine oturtulacak kazıkların uçları, küt olarak bırakılır. Sıkı kil içerisine çakılacak kazıkların uçları, geniş ve kamavari kesilirse kolay çakılır. Ancak bu sivriltme yada pabuçların, kazığın eksenine göre simetrik olması gerekir.

Kazık başlarına ise,’ çakılma sırasında şahmerdan darbesiyle dağılmaması için, çelikten yapılmış konik bir çember veya bir başlık geçirilir.

Kazıkların çapları, boylarına göre tespit edilir. Genellikle 6.00 m kazık boyu için eh az 25 cm çap alınır. 6.00 m den fazla uzunluklarda 25 cm lik çapa, her metre boy için en az I cm ilâve edilir.
Kazıkların boyları, birbirlerine eklenerek 25.00 m ye kadar uzatılabilir. Ancak kazık çapının, boyuna göre uygun alınmaması kazıkta, eğilme ve burkulma oluşturur. Bu nedenle, kazığın tamamen su içerisinde kaldığı özellikle yosunlu ve bataklık zeminlerde, yukarıda belirtilen çaplardan daha az çap alınmamalıdır.

Pratik olarak bir kazık (cm) cinsinden ne kadar çaptaysa, o kadar ton yük taşıyabilmektedir. Buna göre ahşap kazığın, çapı 30 cm ise 30 ton, 35 cm ise 35 ton, 40 cm ise 40 ton yük taşıdığı kabul edilir.

Ahşap kazıkların, sulu zeminlerde tamamen zemin içerisine gömülerek, üst kısımlarının kuruması önlenmelidir. Yada zemin içerisinde kalan kısmından, çelik boru veya betonarmeyle devam ettirilmelidir. Bu şekilde yapılan kazıklara kombine kazıklar denir.