admin tarafından yazılmış tüm yazılar

PVC çatı oluğu nedir?

Tenekecilik işlerinde gördüğümüz çatı ve düşey borular PVC denilen sert plastikten de yapılmaktadır. Fabrikasyon olarak ve standart parçalar halinde imal edilen bu çatı oluğu ve boruları ek yerlerine lastik standart parçalar halinde imal edilen bu çatı oluuğu ve boruları ek yerlerine lastik conta yerleştirilerek, yerinde monte edilirler. Montajı, genelde tenekecilik islerinde olduğu gibi olup, iniş boruları iniş boru kelepçesi ile duvara oluklar ise oluk kelepçesi ile kiremit altı tahtasına bağlanırlar. Etek bant profili de oluğun tarafındaki kıvrımı üzerine basacak şekilde kiremit altı tahtası üzerine oturtulur ve buraya tespit tırnağı ile bağlanır.
Dekoratif görünüşlü de bu PVC çatı oluğu ve boruları hafif ve montrajının kolay oluşu, bakım gerektirmemesi, yüzeylerinin parlak ve kaygan olmasından dolayı oluk içinde kum toğrak vb birikmemesi gibi özelliklerinden dolayı tercih edilirler.

Yağmur oluğu borusu nedir?

Dere ve oluklardan gelen yağmur ve kar sularının tretuvar üzerine indirilmesi amacıyla yapılır ve dikey olarak monte edilirler. Borular genellikle 10-12 numaralı çikodan yapılırlar. Kesitleri daire yada aynı kesitli kare veya dikdörtgen olarak yapılır. Boyları ise yapıldığı çinkonun genişliği kadar ve genellikle 1 m olur. Borunun boyuna olan yan kenarları birbiri üzerine 1,5 cm kadar bindirilerek lehimlenir, yada kenetle birleştirilir. Her iki ucuna da uçtan 10 cm mesafeden tek veya çift kordon çekilir. Borular yerlerine monte edilirken de üstteki boru alttaki borunun içerisine en az 5 cm girilmelidir. Ek yerlerinin de 5-6 cm genişliğindeki ek bir çinkoyla kuşatıldıktan sonra lehimlenmesi gerekir. Borular lehimli yüzeyleri dışarıya doğru çevrilerek ve duvardan en az 2 cm uzakta döşenmelidirler. En fazla 2 m de bir konulan kelepçelerle de duvara tespit edilirler.

Gizli oluk nedir?

Çatının saçak tarafına genellikle çatıyı gizlemek amacıyla alın duvarı yapıldığında duvarla çatı eğimiinin birleştirği yerde gizli oluk oluşturulur.
Gizli oldğun kesiti, genellikle kare yada dikdörtgen olur. Boyutları ise çizelgedeki değerlere göre tespit edilmelidir.. önce kaplama tahtası oluk çinkosunun altına gelecek şekilde döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şeklide döşenir. Üzerine bir kat bitümlü karton kaplanır. Bunun üzerine de oluğun şekline göre hazırlanan oluk çinkosu oturtulur. Oluk çinkosunun bir kenarı yaka çinkosuyla çatıyla, diğer kenarı da duvara tespit edilir. Duvarın üzeri de eğimi içe doğru olan ve oluk çinkosunun miliyle kenet yaptırıla bir çinkoyla kaplanır.

Asma oluk nedir?

Asma oluklar 5 x 30 mm kesitindeki galvanizli yada sülyenle boyanmış lama demirinden hazırlanan kelepçeler üzerine oturtulurlar. Kelepçeler oluk boyunca 50 – 70 cm aralıklarla düzenlenerek, ahşap kaplamaya yada çıtalar üzerine vidayla bağlanırlar. Olurlar da kelepçelere rüzgar etkisiyle kalkmaması için tırmaklarla bağlanırlar. Tırnaklar, kelepçelerin yapıldığı yada daha ince lama demirinden hazırlanır ve kelepçelere vidayla veya perçinle bağlanırlar.
Oluk levhaları ek yerlerinde birbirlerine 3 cm kadar bindirilmesi ve her iki tarafından 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmelidirler.
Yağmur ve kar suyunun fazla olduğu durumlarda suyun çatı tarafına taşmaması için oluğun dış kenarının, içteki saçak seviyesinden en az 1 cm daha aşağı olması gerekir. Ayrıca çok kar yağan bölgelerde çatıdan hızla kayan kar kümesinin oluğa zarar vermemesi için de oluğun dış kenarı çatı örtüsü eğimi doğrultusunun altında kalacak seviyede düzenlenmelidir.

Oluk nedir?

Çatı örtüsünden inen yağmur ve kar suyunun, dikey borulara akıtılması amacıyla ve genellikle 12 numara öşnkodan yapılan çatı elemanıdır. Suyun oluklara serbestçe akması için saçağın oortasından iki tarada ve dikey borulara doğru %0,3 kadar bir meyil veilmelidir. Oluklar a) Asma ve B) Gizli oluklar olmak üzere ikiye ayrılır.

Dere nedir?

Çatı yüzeylerinin dere oluşturduğu yerlerde, genellikle 14 numara çinkodan hazırlanan çinko dereler uygulanır. Çinko dere üzerine 1 m genişliğinde bir kat bitümlü karton serilmiş, ahşap çatı döşemesi üzerine oturulmalıdır. Çatının çıtalı olması durumunda da çinko altına ahşap bir döşeme yapmak gerekir.
Dere çinkosunun genişliği 66 cm olmalı, levhalar birbirine 5 cm kadar bindirilmesi ve 1,5 mm kalınlığında su sızdırmayacak şekilde lehimlenmelidir. Saçak kısmına gelen en alttaki çinko plaka, yanlarından çivilenerek oluk içerisine doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi eton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle doğru kıvrılmalıdır. Çatı yüzeyi beton olduğunda da çinko özel beton çivisiyle tespit edilmelidir. Çivi başları çinko pul konularak lehimlenmelidir.
Yağmur ve kar suyunun çatı örtüsü altına kaçmasını önlemek iin çinko derenin biçimine uyggun olarak şekillendirilir. Çinkosnun dere boyunca uzanan yan kenarları kenet yapacak şekilde yukarıya doğru kıvrılır. Birer yanı aşağıya doğru kıvrılarak, yine 14 numara çinkodan hasırlanan ve yaka denilen baskı parçaları da dere çinkosuna geçirilerek kenet yapılarak, ahşap kaplamaya çivilenirler.

Tenekecilik nedir?

Çatılarda, yağmur ve kar sularının derelerden, duvar ve baca diplerinden aşağı sızmasını ölemek ve suların, çatıya zarar vermeden uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla tenekecilik uygulanır.

Tenekecilik işlerinde, genellikle 10-12 numara çinko kullanılır. Çinkonun piyasada bulunan boyuttan, 80 x 200 ve 100 x 200 cmir. Yaoğunluğu 7,17 – 7,20 gr/cm3 tür. Çinko levhalar parlak, düzgün, dalgasız ve mavimsi renkte olmalıdır. Gevrek olmamalı, birkaç kez büküldüğünde kırılmamalı ve çatlamamalıdır. Yüzeyinde, en ufak bir delik dahi bulunmamalıdır.
Çinko levhalar yaş kireç, çmento, oksijen ve asitli sulardan etkilenirler. Mıknatıstan etkilenmeyen çinkoyu, galvanili sacdan ayırmak için, mıknatıs deneyi yapılabilir.
Tenekecilik işlerinde çinko yerine, galvanizli saç da kullanılmaktadır. Ancak zamanla paslanarak bozulması ve tamir kabul etmemesi nedeniyle, pek tercih edilmez.
Çinko levhalar, uygulandıkları yerin özelliğine göre lehimle ya da kenet yapılarak birleştirilirler. Lehimle birleştirmede kullanılacak lehimin içerisinde %33 kalay ve % 67 kurşun olmalıdır.
Çinkonun soğuk ve sıcak etkisiyle genleşmesi uzayıp kısalması nedeniyle geniş yüzeyler oluşturmamak gerekir. Aksi halde, özellikle lehimle birleştirilen yerlerde sık sık açılmalar olur.

Levha nedir?

Düz, silindirik, kubbeli ve oluklu olarak imal edilirler. En çok kullanılanı ise düz levhalardır. Düz levhaların genişlikleri b= 160 – 1250 mm, kalınlıkları t = 0.45 – 24 mm, uzunlukları ise L = 2.00 – 6.00 m arasında olur. Ancak, taşıyıcı olarak kullanılan ve yassı hadde mamulleri denilen levhalar, kalınlıkları t = 6 mm den fazla olan düz levhalardır. Kalınlıkları t = 6 – 0.45 mm arasında olan düz levhalara sac, 0.45 mm den daha ince olanlarına da teneke denir.