Kategori arşivi: i

i-ı Harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

İnce yönü taş duvar nasıl yapılır?

Taşların görünen yüzeyleri tamamen, yatak ve yan yüzeyleri 15 cm derinliğe kadar gönyesinde ve düzlem olarak, kenarları düzgün ve keskin doğrular oluşturacak şekilde düz kalemle, geri kalan kısımları da murç yada ince tarakia tesviye edilmelidir.
,b) Görünen yüzeylerde, kenarların oluşturduğu düzlemden daha aşağıda çukurluk olmamalıdır. Ancak, kalemle açılan çerçeve içerisi, çerçeveyle aynı düzlemde olabileceği gibi bu düzlemden 2 cm. kadar çıkıntılı (Sıklop duvar) da yapılabilir. Bu takdirde çıkıntı, murç yada ince tarakla işlenebilir,
c) Taşların yatak ve yan yüzeylerinde, 15 cm derinliğe kadar hiç bir kesit daralması olmamalıdır Bu derinlikten sonra yüzeylerde, 2 cm den fazla olmamak koşuluyla bir kesit daralması olabilir.
d) Taşların en küçük kanarı, 20 cm den az olmamalıdır.
e) Taşların, duvarla iyi bağlantı yapmaları sağlanmalı ve duvar yüzeyine konan bir sıra taşın arkası, bütün duvar kalınlığınca tamamlandıktan sonra, üst sıranın örülmesine geçilmelidir,
f) Derzler, bütün duvar yüzeyinde aynı ve en çok 1.5 cm kalınlıkta olmalıdır.
g) Ardarda gelen iki taş sırası yükseklikleri arasındaki fark, en çok 2 cm oimalıdır. Ayrıca, bir yüzeydeki en kaim sıra ile, en ince sıra arasındaki fark da 4 cm yi geçmemelidir.
h) Üst üste gelen dikey derzler arasındaki uzakiık, en az 10 cm oimalıdır,

İnşaat kalitesini arttırmak için neler yapılabilir?

• Betonda düzgün bir yüzey elde edilememektedir.
• Beton dökümü sırasında ahşap kalıp deforme olmakta, inşaatta form bozuklukları oluşmaktadır.
• Tuğla boyutlarında I cm. varan ölçü toleransları inşaat standartlarını etkilemektedir.
• Tuğla zayiatları fazla olmaktadır.
• Sıva işçiliği çoğu zaman istenilen kalitede olmamakta ve boya öncesi ince iş miktarını artırmaktadır.
Belirtilen bu faktörler konvansiyonel sistem inşaatlarda kaliteyi sınırlı tutmakta ve zaman – malzeme israfına sebep vermektedir. Tünel kalıp sisteminde ise;
** Çelik yüzeyli kalıplar ile çok düzgün beton satıhlar elde edilmektedir
** Beton dökümü sırasında çeiik kalıp deforme olmamakta ve form bozukluklarına rastlanmamaktadır.
** Bölme duvarlarında (sadece ıslak hacimlerde) tuğla ve alçı pano kullanılmaktadır. Özellikle alçı panoların onarımı kolay olmaktadır.
** Tünel kalıp sisteminde sıva işçiliği hemen hemen ortadan kaikmaktadır. Böylelikle tünel kalıp sisteminde inşaat kalitesi, konvansiyonel teknoloji ile kıyaslanmayacak bir düzeye gelmektedir.

İskelet yapı nedir?

Geleneksel yapım yöntemlerinin daha ileri şekilde uygulanan türüdür. Yapının bulunduğu yer, o yerde uygulanan teknik ve idari yönetmelikler ve kanunlar gereği yığma sistemlere ya az katlı izin verilir yada hiç izin verilmez. Bu gibi durumlarda uygun kalıp sistemi kullanılarak 50 kata kadar iskelet sistemle yapı inşa edilebilir. Tabi ki burada verilen kriterler betonarme karkas için geçerlidir.

Burada iskelet yapıların yapımında takip edilen yol imalat zinciri adı altında şematik olarak verilmiştir.

Isı tutucu tabaka nedir?

Isı tutucu, yapının ısı korunumunu sağlarken, buhar kesici katman ile birlikte çalışarak yoğuşma suyu oluşumunu önler. Isı tutucu, üzerinde gezilebilir mukavemette (en az 1,500 kg/cm^) olmalıdır. Lifli veya hücresel yapıda olabilir. Detaydaki konumu ve uygulama yöntemi ısı tutucu malzemenin yapısını belirler. Isı Yalıtım malzemeleri aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilirler.

İp iskelesi nasıl yapılır?

1) Köşe noktalarına çakılan kazıkların doğrultularından, duruma göre 100-250 cm gerisinden ve 150-300 cm aralıklarla kazıklar çakılır. Kazıkların kesitleri genellikle 7×7, 8×8, 6×8 cm gibi kare veya dikdörtgen yada çapı 10 cm civarında daire olur. Boyları ise 100 – 150 cm kadardır. Şekil 3.12’te ip iskelesinin kuruluş seyri görülmektedir.
2) Bu kazıkların dış-üst kenarlarından olmak üzere yatay latalar çakılır. Lata kesitleri 4×8, 5×10 cm gibi olup, boylan da 200 ~ 400 cm arasındadır. Bu latalara telöre denir. Telöreler, zeminden 50 ~ 100 cm yada subasman seviyesinden 30-40 cm kadar yukarıda olmalıdır.
Yapı yerine girmek, malzeme taşımak vb. iş akımı için, telörelerin uygun yerlerinde boşluk (kapı) bırakılır. Telöreler, büyük yapılarda kesik kesik yapılabilir, yani gerekmeyen yerlere telöre konmayabilir.

İp iskelesi ne için yapılır?

Binanın köşe noktaları kazıklar çakılarak belirlendikten sonra, temel çukuru açmaya başlanacaktır. Çakılan kazıkların yerleri ise kazı sırasında kaybolacaktır. Hem bu noktaların (kazıkların) yerlerinin kaybolmaması ve hem de temel çukuruyla sömel, temel ve zemin kat duvarlarının yerlerinin belirtilmesi için ip iskelesi kurulur.