Kategori arşivi: s

S-Ş harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Şönt baca nedir?

Hem ateş ve hem de havalandırma bacası olarak yapılan ve aynı kolondaki birçok soba borusunun yada havalandırma deliğinin bağlandığı baca sistemine Shunt (Şönt) baca denir.

Çok katil binalarda, her soba için bir ateş bacası ve her piyes için de bir havalandırma bacası yapıldığına; katlar yükseldikçe baca sayısı da artacak ve çatı üzerine çok sayıda baca çıkmış olacaktır. Bu durum, bina içerisinde yer kaybına sebep olacağı gibi, hem maliyeti artıracak ve hem de çatı üzerinde çirkin baca görüntülerine neden oiacaktır. Bu nedenie Shunt baca sistemi uygulanabilmektedir.

Shunt baca sisteminde; büyük kesitli bir ana baca, bodrumdan çatıya kadar çıkar. Bu bacaya, her kattan ve daha küçük kesitli bacalar bağlanır, Shunt baca, normal tuğlayla yada özel kalıplarda vibre edilerek dökülmüş biri küçük, diğeri büyük iki göziü beton bloklarla yapılabilir. Blokların yükseklikleri genellikle 25 cm, genişlikleri 16, 20, 26 cm ve boyları da 41 ve 56 cm olur. Et kalınlıkları da 3 cm kadardır. Baca, bu blokların çimento harcıyla ve üst üste konulmasıyla örülür. Soba borularının bağlandığı yerlerde de yine, özel yapılmış bloklar kullanılır, Shunt baca bloklarının yerine, duvar briketleri de kullanılabilir. Ancak, briketin gerekli yerlerini kırarak yada kapatarak, Shunt bacanın özelliklerini vermek gerekir.

Şönt baca özellikleri nelerdir?

Çok katil binalarda, her soba için bir ateş bacası ve her piyes için de bir havalandırma bacası yapıldığına; katlar yükseldikçe baca sayısı da artacak ve çatı üzerine çok sayıda baca çıkmış olacaktır. Bu durum, bina içerisinde yer kaybına sebep olacağı gibi, hem maliyeti artıracak ve hem de çatı üzerinde çirkin baca görüntülerine neden oiacaktır. Bu nedenie Shunt baca sistemi uygulanabilmektedir. Ancak, imar yasası ve yönetmeliklerince, Shunt bacanın yapılması yasaklanmakta ise de burada, bilgi olunması bakımından, anlatılmaktadır.

Shunt baca sisteminde; büyük kesitli bir ana baca, bodrumdan çatıya kadar çıkar. Bu bacaya, her kattan ve daha küçük kesitli bacalar bağlanır (Şekil 9.13),
Shunt baca, normal tuğlayla yada özel kalıplarda vibre edilerek dökülmüş biri küçük, diğeri büyük iki göziü beton blokiarla yapılabiiir. Blokların yükseklikleri genellikle 25 cm, genişlikleri 16, 20, 26 cm ve boyları da 41 ve 56 cm olur. Et kalınlıkları da 3 cm kadardır. Baca, bu blokların çimento harcıyla ve üst üste konulmasıyla örülür. Soba borularının bağlandığı yerlerde de yine, özel yapılmış bloklar kullanılır, Shunt baca bloklarının yerine, duvar briketleri de kullanılabilir. Ancak, briketin gerekli yerlerini kırarak yada kapatarak, Shunt bacanın özelliklerini vermek gerekir.

Simplesk kazığı nedir?

Burada, çapı genellikle 40 cm olan ve ucunda biri konik, diğeri timsah ağzı şeklinde iki çarık bulunan çelik kazık (kaplama borusu) kullanılır. Kazık, dik olarak ve şahmerdanla zemine çakılır, istenilen derinliğe inildikten sonra, kazığın içerisine betonarme donatısı indirilir ve beton dökülmeye başlanır. Bu arada, kaplama borusu da yukarıya çekilir. Ancak, konik çarık zeminde kalır, timsah ağzı şeklindeki çarık ise çenesi açılarak yukarıya çekilir.

Sömel nedir?

Temel duvarları, yada betonarme karkas yapıda kolonlar altına, yükü daha geniş bir alana yaymak amacıyla yapılan temel elemanlarına sömel denir.
Sömel, taştan yapılan bir temel duvarı olduğunda; taştan inşa edilebilir. Fakat sömeller, temel duvarından gelen yükü, daha rijit ve emniyetli biçimde temel tabanına yaydıklarından, genellikle betonarmeden yapılırlar. Binanın yükü, temel tabanına betonarme sömellerde 45°, taş sömellerde ise 60° lik bir açıyla yayılır.

Su yalıtım tabakalarını etkileyen faktörler nelerdir?

Eğim Faktörü: %5 eğime kadar olan çatıların su yalıtımları bir kat cam tülü, bir kat polyester keçe taşıyıcılı 3mm kalınlıkta iki kat polimer bitümlü örtü ile teşkil edilir. %5 eğimin üstündeki çatılarda veya onarım yalıtımlarında genelde polyester keçe taşıyıcılı 4mm polimer bitümlü tek kat örtü kullanılması yeterlidir, ancak pratikte kat adedi diğer faktörlere göre de irdelenir.
Konstrüksivon Faktörü: Klasik betonarme çatıda yukarıdaki genel formül geçerli olurken, prefabrike plaklar veya hafif metal çatılarda polyester keçe taşıyıcılı elastomerik bitümlü iki kat örtü kullanılmalıdır.
İklim Faktörü: Sıcak iklim kuşaklarında plastomerik bitümlü, soğuk iklim kuşaklarında ise elastomerik bitümlü örtüler tercih edilmelidir.