Kategori arşivi: z

Z harfi ile başlayan inşaat terimlerini, bu sayfada görebilirsiniz. İnşaat alanında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını uzmanından öğrenin.

Zeminde kaplama borusu bırakılmayan kazık nedir?

Yeraltı suyu bulunan ve kendisini tutamayan gevşek zeminlerde uygulanırlar, Burada, kalınlığı 10-20 mm olan kaplama borusu zemine çakılır, içerisindeki boşiuğa, gerekiyorsa betonarme donatısı da konuiarak beton dökülür Bu arada kaplama borusu da yukarıya çekilir. Böylece, hem kaplama borusu geri alınmış ve hem de yerine, beton dökülerek beton yada betonarme kazık hazırlanmış olur.Bu tip kazıklara örnek olarak, aşağıda anlatılan kazık türlerini verebiliriz.
a) Simpleks kazığı,
b) Franki kazığı,
c) Pedestal (kaideli) kazığı,
d) VVolfholz kazığı,

Zeminde kaplama borusu bırakılan kazık nedir?

Sıkışmaya uygun ve kendisini tutamayan yumuşak zeminlerde uygulanırlar Bu sistemde; çapı 30-90 cm arasında olan boru şeklindeki kazık, ucundaki çelik çarıkla birlikte zemine çakılır. Ancak bu kazık çakılırken, önceden kazık içerisine yerleştirilen 0.6-2 mm kalınlığındaki kaplama borusu da, zemine indirilmiş olur. Yeterli derinliğe inildiğinde, dıştaki boru yukarıya çekilir. Zeminde kalan kaplama borusu içerisine, dışarıda hasırlanan betonarme donatısı indirilir. Sonra beton, sıkıştırılarak doldurulur.

Kaplama borusu zemine, başka yöntemlerle de sokulabilir.Bu borular, zemine sokuluş şekillerine göre Reymond, Mast, Stern, Jansen, Abalorenz, Benoto Kazığı gibi isimler alırlar.

Zemin rutubetine karşı yalıtım nasıl yapılır?

Zemin rutubeti; zeminde daima mevcut bulunan, kılcallık yoluyla yapının bünyesine girip zararlara yol açan, zeminin cinsine bağiı olarak etki derecesi değişkenlik gösteren su’dur. Zemin rutubeti, zemin tanecikleri ile aderans temin eden ve sızmayan su, zemin tanecikleri arasında köşelere asılı kalan su, zemin taneciklerini ince bir film şeklinde saran su, yer altı suyu veya birikinti sularından kılcal olarak emilen su, şeklinde TS 3128 Binalarda Zemin Rutubetine Karşı Yapıiacak Yaiıtım İçin Yapım Kuralları standardında tanımlanmıştır.

Toprakla temas eden statik perdelere bir kat cam tülü taşıyıcılı 3 mm polimerik örtü ile yapılacak yalıtım yeterlidir. Temel kotu altında, bina çevresinde ve gerekli ise sömeller arasında yapılacak drenaj yalıtımı tamamlar.

Zeminden su çıkarsa ne yapılır?

Kazı sırasında zeminden su çıkması durumunda su, miktarına göre kovalarla, el ya da motorlu tulumbalarla boşaltılır. Bunun için, kazılan yerin bir köşesinde 50x50x50 cm boyutunda bir çukur açılır. Suyun toplanması için de zeminde, çukura doğru %2’lik bir eğim verilir. Tulumba hortumunun emici ucu da bu çukura sokularak, suyun dışarı atılması sağlanır, işlem bittiğinde de çukur, betonla doldurulu.

Zemin etüdünde muayene çukurları deneyi nasıl yapılır?

Zeminde basit bir çukur, galeri yada baca açılır ve tabanından örnekler alınır. Ayrıca burada, zeminin cinsi ve tabakalarının durumu da kolayca görülmüş olur. Çukurların sayısı ve şekilleri, yapının büyüklüğü ve zemin tabakalarının durumuna bağlı olarak tespit edilir. Bu sistemle, belli bir derinliğe kadar inilebilir. Çok derine inilemez, çünkü çukurun yanlan yıkılabilir. Bunun için çukur kademeli olarak açılır. Her kademeden de ayrı ayrı örnekler alınır. Şayet zemin, dik kademe kazılmasına uygun olmayacak şekilde gevşekse, eğik (şevli) kademeler yapılır. Zemin yine de kendisini tutamayacak derecede gevşek ve kayma yapıyorsa, ileride de göreceğimiz gibi çukurun yanlarına iksa yapılır. Zemin örnekleri çelikten yapılmış, altı açık silindirle alınır. Bu silindire numune silindiri denir. Silindirin üst kısmına, sert ağaçtan bir başlık geçirilmiştir. Silindir, bu başlıktan vurmak suretiyle zemine dik olarak çakılır. Sonra etrafı temizlenir ve altı, bir kapakla kapatılıp örnek alınır. Numune silindiri, daha çok killi ve sert zeminler için kullanılır. Kumlu ve gevşek zeminlerde ise, silindiri kullanmak daha uygun olur. Burada silindir, zemine dik olarak ve yavaş yavaş itilir. Dikeyliği ise, üstteki su düzeciyle kontrol edilir. Böylece zeminden alınan örnekler laboratuara götürülür, çeşitli deneylerden geçirilerek gerekli gözlem ve etütler yapılmış olur.

Zemin etüdünde sondalama nasıl yapılır?

Sondalama ile, çok büyük olmayan arsalar üzerinde çok sayıda delik açarak, zeminin etüdü yapılabilir. Sondalama işi, çapı 2-4 cm ve uzunluğu 3-5 m olan bir deney mili ile yapılır. Mil üzerinde yer yer çıkıntılar vardır. Milin ucuna takılan sivri uç, yukarıdan vurulmak suretiyle dikey olarak zemine batırılır. Her beş vuruşta bir milin, zemine ne kadar batmış olduğu ölçülerek bir çizelgeye işlenir ve değerlendirilir. Böylece, zemin tabakalarının dayanımı hakkında bir fikir elde edilir. Ayrıca çubuk yukarı çekildiğinde de, çubuğa bulaşan zemin parçaları ve renkleri, zemin tabakalarının cinsi hakkında bir fikir verir. Örneğin çubuk temiz ise zeminin kumlu ya da çakıllı, sarımsı yada gri ise killi bir tabaka olduğu anlaşılır. Deney mili ve parçaları görülmektedir.Daha iyi bir sondalama, sondalama afeti ile yapılır. Bu alette mil üzerine yapılan basınç, ağırlıklarla kontrol edilebilir. Mil kısmı, eklenebilir parçalar halindedir ve burgulu uç ile zemine daha kolay sokulabilir.

Zemin etüdünde sontaj nasıl yapılır?

Sondaj, derinlerde yapılan bir zemin araştırmasıdır. Çok derinlere inmek, ya döndürerek ya da vurarak delmekle mümkün olur. Amaç, istenilen derinlikteki zemin parçasını, zedelemeden yukarıya çıkarmaktır. Yukarıya çıkarılan bu zemin parçası zemin mekaniği laboratuarlarında çeşitli deneylere tabi tutularak, zemin hakkında ihtiyaç duyulan bilgiler elde edilip, o yere ait zemin raporu düzenlenir.

Tasman nedir?

Zemin, binadan gelen yükler altında tanelerin sıkışması sonucu bir miktar oturma yapar, buna tasman denir. Tasman, taban basıncının belirli bir basınçtan aşağı tutulduğu durumlarda olur. Binalarda tasman 4-20 mm arasında olursa, “ihmal -edilebilir” kabul edilmektedir. Bu oturmalar, müsaade edilebilen değerden fazla ise yapı tehlikeye girer. Oluşan gerilmeler sonucu, yapının dayanımı da azalır, Ayrıca oluşan çatlaklar, ayrılmalar vb. durumlarda yapının estetik değeri ve fonksiyonları da zayıflar.